top of page

Suggestoterapia

Mielen hyvinvointia harjoittelemalla​

Suggestoterapia, mentaali valmennus on ratkaisukeskeistä valmennusta ja/tai  lyhyt-terapiaa.  Valmennuksessa toimitaan tavalla jossa asiakkaan itsenäisyys ja terapeutin vastuu yhdistyvät.


Suggestoterapiassa etsitään vastauksia siihen, kuinka tavoittaa asiakkaan sisäinen todellisuus, kuinka kasvattaa positiivista asennetta asiakkaan elämässä ja kuinka löytää ne kaikkein toimivimmat ja positiivisimmat ratkaisumallit asiakkaan tarpeisiin.


Suggestoterapia lähtee aina siitä ajatuksesta, että asiakas on oman ongelmansa asiantuntija. Ihmisen omasta tajunnasta löytyvät ne polut, jotka vievät onnistuneeseen ratkaisuun. 

 

Parantavat sanat

Suggestioissakin on kysymys sen tavoittamisesta mitä asiakkaan itsenäinen minuus todella haluaa, itsensä parantamiseksi ja kehittämiseksi. Suggestiot ovat ne parantavat sanat, jotka korjaavat sen mikä korjaamista kaipaa ja parantavat sen mikä parantamista kaipaa.

Suggestoterapia käytännössä

 

Suggestoterapia on lyhyt-terapeuttinen malli, jossa terapeutti hyödyntää rentoutuksen ja hypnoosin antamia mahdolisuuksia auttaa asiakasta saavuttamaan yhteisesti sovitut tavoitteet.


Suggestoterapia-tapaaminen rakentuu keskustelusta, asiakkaan haastattelusta, ja itse hypnoosityöskentelystä, jonka aikana tehdään erilaisia mielikuvaharjoitteita.  Yhtenä työkaluna käytetään suggestioita. Suggestoterapia ei anna valmiita ratkaisuja, vaan herättää ratkaisut syntymään asiakkaan mielessä, asiakkaan omasta maailmankuvasta käsin.

 

Suomen Hypnoosiliiton jäsenenä olen sitoutunut noudattamaan liiton eettisiä ohjeita ja toimintamalleja.

 

Suggestoterapian kohdealueet


Terapia/ Tavoitteiden saavuttaminen
Asiakkaan auttaminen omien tavoitteiden saavuttamiseksi. Yleisiä kohdealueita ovat myös erilaiset pelot, jännittäminen, uupuminen ja loppuun palaminen, unettomus ja kivunhallinta.  Erilaisten riippuvuuksien kuten tupakointi ja alkoholiriippuvuus hoidossa on saatu hyviä tuloksia.

 

Unettomuuden hoito

Unettomuuden taustalla on usein ylivireystila jonka purkamiseen tarvitaan kykyä rentoutua, tietoista huolienkäsittelyä päivällä ja  hyvää hengitystä. Suggestoterapeutin työkalupakissa on ratkaisuja näihin hankaliin asioihin. Jo lyhytkestoinenkin unettomuuden lääkkeetön hoito auttaa lieventämään unetttomuusoireita ja vähentää niiden haittavaikutuksia.
 
Psyykkinen valmennus
Hypnoosivalmennuksella voidaan parantaa itsetuntoa, stressinhallintaa ja suorituskykyä. Valmennuksella voidaan tehostaa motivoitumista terveempiin  elintottumuksiin, kuntoutumiseen ja laihduttamiseeen. Valmennusta käytetään myös opiskeluun, koulunkäyntiin ja esiintymiseen liittyvissä asioissa. Urheilun psyykkinen valmennus, ja synnytysvalmennus ovat myös hypnoosityöskentelyn kohdealueita.
 
Oppiminen
Taito käyttää rentoutumista, hypnoosia, mielikuvaharjoittelua ja suggestioita auttaa löytämään oppimiselle otollisen tilan ja asenteen.
Kieltenopiskelussa suggestoterapeuttisten elementtien käyttö onkin hyvin tuttua ja suggestopediset kielikurssit suosittuja.
Suggestoterapeutin vastaanotolla nämä taidot oppii omaan käyttöön muutamalla käynnillä.
 
Luovuus
Suggestoterapian elementeillä mieli avautuu ja asiakas voi olla yhteydessä luoviin tajunnan osiin ja näin aktivoida luovia prosessejaan

 

Rentoutuminen
Suggestoterapeuttisen ohjauksen yksi tavoite on ohjata asiakas löytämään itselleen sopiva rentoutumistapa. Säännöllinen rentoutuminen on tapa hoitaa terveyttä ja jaksamista.
 
Oppimalla rentoutumaan ja saamalla alitajunnan uudistavat ja luovat voimat käyttön asiakas selviää omin voimin sellaisistakin tulevaisuuden haasteista, jotka ennen olisivat hänet uvuttaneet.
 
Joskus ihminen tarvitsee vain hyvää rentoutumista, tietoista läsnäoloa ja omassa itsessä olemista.

bottom of page